0,00 RON

Termeni si Conditii

Termeni și condiții adresate Destinatarului

 

 

Definiții:

          FAN Delivery Express: este proprietarul Platformei Informatice (PI) prin intermediul căreia comercianții prezintă produsele/mărfurile spre vânzare/comercializare.

          Comerciantul: este vânzătorul/furnizorul de produse/mărfuri care postează/plasează în timp real pe Platforma Informatică FAN Delivery Express  (PI) informații  despre stocurile produselor/mărfurilor proprii în scopul comercializării, precum și  caracteristicile tehnice, cele comerciale, performante, contraindicații, instrucțiuni etc. cu privire la produsele/mărfurile proprii;

          Platforma informatică FAN Delivery Express  (PI):  este spațiul virtual în care comerciantul  plasează/postează informații despre propriile produse/mărfuri în vederea comercializării iar destinatarii acestora inițiază comenzi ferme.

          Comanda: reprezintă produsele/mărfurile comandate de un client prin intermediul PI care fac obiectul unei singure livrări.

          Valoarea comenzii: reprezintă contravaloarea produselor/mărfurilor care sunt comercializate prin intermediul PI  și care formează obiectul unei singure livrări;

          Destinatar: este  clientul final care a plasat o comandă prin intermediul PI, plătește contravaloarea produselor/mărfurilor și primește comanda la adresa indicată de acesta;

Subcontractor: partenerul contractual al FAN Delivery Express  care asigură logistica proprie pentru ridicarea produselor/mărfurilor de la comercianți și livrarea  către DESTINATARI sau la adresele indicate de aceștia;

 

 

         Obiectul contractului

Fan Delivery Express este o societate a cărei activitate principală este intermedierea comenzilor lansate pentru produsele postate/plasate pe platforma informatica PI prin dezvoltarea și gestionarea acestei platforme informatice care permite unor magazine locale (Furnizor/Comerciant) să își ofere spre comercializare produse, care, în urma solicitării Destinatarilor, vor fi livrate către aceștia din urmă prin intermediul Subcontractorului.

FAN Delivery Express a creat o platformă informatică prin care un număr de Furnizori/Comercianți, cu care FAN Delivery Express a încheiat acordul comercial pentru utilizarea PI ,  prezintă o gamă variată de produse.  Destinatarii pot solicita achiziționarea/colectarea produselor dorite de la acești Furnizori/Comercianți prin intermediul unui mandat acordat unei persoane terțe, Subcontractorul, care se ocupă de procesul ridicării produselor de la comercianți și distribuirii acestora către Destinatar. Prin urmare, deși FAN Delivery Express acționează ca un simplu intermediar, aceasta își va putea asuma responsabilitatea pentru o eventuală calitatea precară a produselor și va fi responsabilă pentru furnizarea adecvată a serviciilor oferite, dar va avea drept de regres împotriva persoanelor direct culpabile pentru prejudiciile create Destinatarilor, cât și societății noastre.

 

 

         Asumarea răspunderii decurgând din obligațiile contractuale

 

         Responsabilitatea FAN Delivery Express cu privire la produsele/mărfurile livrate.

FAN Delivery Express este intermediarul care ridică o comandă de la Furnizor/Comerciant și o livrează Destinatarului care a lansat o comandă pe Platforma Informatică FAN Delivery Express, încasând  prețul total.

FAN Delivery Express, prin intermediul PI puse la dispoziție Destinatarului, urmărește facilitarea accesului la produsele plasate de Furnizor/Comerciant în scopul achiziționării acestora de către Destinatar de la Furnizor/Comerciant, urmând ca livrarea produselor să fie efectuată de către Subcontractorul care asigură livrarea. 

În ciuda faptului că este un intermediar, FAN Delivery Express își va asuma responsabilitatea cu privire la produsele/mărfurile ce formează obiectul comenzilor lansate pe Platforma Informatică, putând să ceară în orice moment despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de către Furnizor/Comerciant sau Subcontractor, după caz,  iar eventualele reclamații și sesizări cu privire la natura, cantitatea și calitatea produselor/mărfurilor livrate și ale serviciilor oferite,  vor fi analizate/revizuite/rezolvate/clarificate de către societatea noastră, prin intermediu canalului de reclamații/adresei de e-mail/secțiunii de chat. De asemenea, FAN Delivery Express nu poate fi ținut răspunzător pentru obligațiile contractuale aferente societăților cu care acestea contractează, respectiv calitatea de producție și fabricație, pregătirea, depozitarea, distribuirea sau orice alte îndatoriri pe care aceste societăți și le asumă în nume propriu.

Totodată, toate informațiile referitoare la produsele/mărfurile comercializate prin intermediul Platformei informatice sunt exclusiv în responsabilitatea furnizorilor/comercianților  astfel că, FAN Delivery Express nu va fi răspunzător pentru erorile privind informarea consumatorilor cu privire la caracteristicile tehnice, cele comerciale, performante, contraindicații, instrucțiuni etc. menționate în circumstanțele arătate.

Furnizorul/Comerciantul își angajează răspunderea pentru integritatea bunurilor preluate de către Subcontractorul care asigură livrarea până în momentul în care acesta părăsește incinta magazinului și adresează reclamațiile sau sesizările efectuate de către Destinatari cu privire la orice aspecte privitoare la calitatea produselor.

Răspunderea, cât și riscul corespunzătoare livrării se vor transfera de la Furnizor/Comerciant la subcontractor în momentul preluării fizice a comenzii de către cel din urmă, însoțită de documentele fiscale aferente. Răspunderea Subcontractorului livrator poate fi angajată exclusiv pentru intervalul de timp dintre preluarea comenzii de la Furnizor/Comerciant și predarea acesteia către Destinatar și privește strict integritatea produselor și livrarea corespunzătoare a acestora, neputând face referire la conținutul ori calitatea comenzii, aspecte care vor rămâne în continuare în sarcina Furnizorului/Comerciantului.

 

         Obligații asumate în momentul livrării

Destinatarul are întreaga responsabilitate de a verifica aspectul exterior al comenzii în momentul livrării prin mijloace rezonabile, astfel încât să fie corespunzător sigilată de către Furnizor/Comerciant.

În situația ambalării necorespunzătoare sau deteriorarea ambalajului folosit de către Furnizor/Comerciant, Destinatarul are dreptul să reclame viciile aparente către FAN Delivery Express, care va verifica dacă intră în responsabilitatea Furnizorului/Comerciantului sau a Subcontractorului care asigură livrarea.

Destinatarul poate solicita livrarea comenzii unei terțe persoane, circumstanțe în care responsabilitatea privind verificarea stării pachetului se transferă asupra acesteia.

Identificarea destinatarului sau a terței persoane indicată de acesta va avea loc în momentul livrării potrivit procedurilor specifice FAN Delivery Express.

 

         Răspunderea pentru consumul produselor/mărfurilor livrate

În legătură cu alimentele sau alte produse perisabile livrate către Destinatar prin intermedierea societății noastre, FAN Delivery Express nu își va asuma niciun fel de responsabilitate pentru reacțiile adverse care ar putea interveni ca urmare a consumului, inclusiv dacă acesta are loc conform cu indicațiile comercianților/producătorilor.

Orice reclamație cu privire la aspectele invocate se va adresa direct comerciantului.

 

         Politica în ceea ce privește achiziționarea produselor alcoolice și tutun

Odată cu plasarea unei comenzi ce conține băuturi alcoolice în cadrul P.I. FAN Delivery Express, Destinatarul înțelege că trebuie să aibă vârsta minimă prevăzută de lege pentru efectuarea unei astfel de comenzi. Este nevoie de confirmarea vârstei Destinatarilor în momentul plasării comenzii, lucru general valabil pentru orice alt tip de produs care prezintă restricții de vârstă conform legislației în vigoare la acest moment. FAN Delivery Express își rezervă dreptul de a refuza plasarea unei comenzi al cărei Destinatar nu poate face dovada vârstei legale conform cu reglementările aplicabile teritoriului de unde acesta plasează comanda. Această clauză se aplică în mod corespunzător oricărui alt tip de produs ce prezintă restricții similare băuturilor alcoolice și poate fi comercializat prin intermediul P.I. FAN Delivery Express.

 

         Relația comercială dintre Destinatar și Furnizor/Comerciant și subcontractor

FAN Delivery Express nu oferă niciun fel de garanție privind autenticitatea produselor/mărfurilor și conformitatea lor cu descrierea oferită de către Furnizor/Comerciant. Standardele de calitate și conformitate ale produselor în sine sunt garantate de către Furnizor/Comerciant și numai aceștia  pot fi răspunzători  pentru eventualele vicii ale produselor livrate către Destinatar.

Furnizorul/Comerciantul își angajează răspunderea pentru conformitatea bunurilor preluate de către subcontractor care asigură livrarea până în momentul în care acesta părăsește incinta magazinului și adresează reclamațiile sau sesizările efectuate de către Destinatari cu privire la orice aspecte privitoare la calitatea produselor. 

Răspunderea, cât și riscul corespunzătoare comenzii se vor transfera de la Furnizor/Comerciant la subcontractor în momentul preluării fizice a comenzii de către cel din urmă, însoțită de documentele fiscale aferente. Subcontractorul trebuie să verifice coletul ce conține comanda din perspectiva unor vicii aparente, care să poată fi observate din exteriorul coletului, iar dacă acesta poate să observe, în limita unor criterii rezonabile, ambalarea necorespunzătoare sau altele asemenea, poate refuza ridicarea coletului de la Furnizor/Comerciant. Răspunderea Subcontractorului livrator poate fi angajată exclusiv pentru intervalul de timp dintre preluarea comenzii de la Furnizor/Comerciant și predarea acesteia către Destinatar. 

Furnizorul/Comerciantul trebuie să se asigure că angajații săi ambalează produsele în mod corespunzător pentru a fi transportate și livrate în condiții optime, închise și sigilate. De asemenea, ei trebuie să asigure livrarea comenzii exacte plasate de către Destinatar, având același conținut, cât și predarea documentului fiscal Subcontractorului. Subcontractorul este obligat să înmâneze documentul fiscal aferent comenzii Destinatarului, precum și chitanța corespunzătoare livrării, dacă este cazul. 

Astfel, Destinatarii sunt informați și înțeleg faptul că FAN Delivery Express are ca principală activitate intermedierea și nu le oferă nicio garanție cu privire la obligațiile asumate în mod direct de către comercianții  cu care FAN Delivery Express contractează în vederea postării/plasării produselor pe PI. Prin lansarea comenzii  se stabilește o relație comercială directă între Furnizor/Comerciant și Destinatar, fără a putea fi însă responsabil pentru neconformitățile  cu care furnizorii/comercianții își pun la dispoziție bunurile și serviciile

 

         Răspunderea Destinatarului pentru datele introduse în platformă

Subcontractorul care ridică/livrează comenzile  acționează în calitate de prestator de servicii pe seama și în numele FAN Delivery Express față de care răspunde integral pentru deficiențe legate de livrare, cu excepția datelor eronate introduse de către Destinatar in PI.

FAN Delivery Express va prelua de la Destinatari, cu intermedierea PI, toate datele relevante pentru procesarea comenzii și efectuarea livrării și le va pune la dispoziția Subcontractorului livrator. În urma acestor indicații primite, Subcontractorul va prelua produsele de la Furnizor/Comerciant și va efectua livrarea acestora către Destinatar. 

FAN Delivery Express se face responsabil de asigurarea informațiilor esențiale pentru procesarea comenzilor prin intermediul PI și livrarea acestora la adresa specificată, respectiv pentru transportul produselor către Destinatar și pentru efectuarea oricăror alte acte și operațiuni implicate în etapa ulterioară lansării comenzii de către Destinatar. 

Subcontractorul care se ocupă de livrarea comenzii înțelege să utilizeze informațiile primite de la Furnizor/Comerciant numai pentru a intermedia livrarea comenzilor de la acesta către Destinatar. 

Subcontractorul, Furnizorul/Comerciantul și FAN Delivery Express sunt exonerați de răspundere în situația în care, ca urmare a informațiilor eronate introduse în PI  de către Destinatar (de exemplu, dar fără a se limita la: date referitoare la adresa livrării sau contact) sau a unei erori din culpa Destinatarului, serviciul Subcontractorului care asigură livrarea se dovedește neconform. Prin urmare, costurile generate de furnizarea unei adrese incorecte sau a unor indicații greșite cu privire la produse sunt suportate de către Destinatar. FAN Delivery Express nu se va face responsabil de buna-credință cu care Destinatarii folosesc platforma, ori de acuratețea datelor furnizate de către aceștia.

 

         Opțiunea de localizare și protecția datelor Destinatarului

Prin intermediul P.I., FAN Delivery Express va solicita utilizarea, în scopul efectuării comenzii, a unor date privind localizarea Destinatarului (de tipul serviciilor GPS sau Share location). Respectivele date vor fi utilizate exclusiv în scopuri de livrare, pentru a evidenția în cadrul P.I. traseul parcurs de Subcontractorul care efectuează livrarea și destinația la care produsele vor fi predate Destinatarului. În cazul în care dorește să facă acest lucru, Destinatarul poate să dezactiveze opțiunea de localizare, dar va trebui să comande la o altă adresă salvată din listă.

 

         Asumarea răspunderii în caz de forță majoră

Niciuna dintre părțile raportului comercial nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor contractuale la termen și conform cu standardele anterior menționate, în cazul în care această neexecutare se datorează, total sau parțial, unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil așa cum este definit de Codul Civil.

 

 

         Comunicarea dintre Destinatar și Subcontractorul care livrează- opțiunea de chat

Pentru a preveni diversele tipuri de eroare care pot interveni în cadrul interacțiunilor dintre destinatarul comenzii și subcontractorii care livrează, erori care pot conduce la conflicte și situații litigioase, FAN Delivery Express pune la dispoziție în cadrul PI, opțiunea de chat pe care Destinatarii o pot utiliza pentru a comunica în mod direct cu livratorii, pe tot parcursul îndeplinirii comenzii. În momentul în care comanda a fost efectuată sau în cazul anulării acesteia, opțiunea de chat urmează a fi dezactivată. Destinatarul nu mai poate contacta pe Subcontractorul care livrează prin această opțiune după livrarea comenzii, ci va trebui să folosească alte mijloace puse la dispoziție de platformă pentru a semnala eventualele neconformități survenite ulterior acestui moment.

 

 

         Accesul și înregistrarea Destinatarului. Exercitarea drepturilor Destinatarului

 

PI va fi pusă la dispoziția Destinatarilor de către FAN Delivery Express spre a fi descărcată din cel puțin una dintre platformele de distribuție software de tipul App Store, Google Play etc. 

Furnizorul/Comerciantul va pune la dispoziția FAN Delivery Express date pentru afișarea în cadrul PI, cum sunt: numele produsului, caracteristicile relevante, imagini exemplificative, prețul cu TVA al produsului sau alte date care pot releva informații de interes pentru Destinatar.

 

         Accesul și înregistrarea

Pentru a accesa și a se putea înregistra în PI, Destinatarul trebuie să împlinească cumulativ mai multe cerințe:

         să fie major (18 ani);

         să completeze în întregime câmpurile destinate înregistrării, care conțin datele de identificare și contract ale sale (numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, detaliile cardului bancar, orașul în care va urma sa-și desfășoare activitatea);

          să citească, să fie de acord și să respecte Termenii și Condițiile de contractare și utilizare cu furnizorii/comercianții produselor/mărfurilor;

         să accepte și să respecte Politica de confidențialitate și Politica de protecție a datelor, precum și Politica privind fișierele cookie.

Destinatarii au obligația să insereze pe PI numai informații reale, corecte,  complete  și să le actualizeze atunci când este necesar, în caz contrar accesul  la PI va fi oprit sau restricționat fie pentru anumite intervale de timp, fie definitiv.

Înregistrarea în PI presupune numele/denumirea fiecărui Destinatar (username), precum și a parolei (password) ce vor avea caracter unic și nu vor fi utilizate în alte scopuri, fiind garantată astfel securitatea informatică.

Utilizarea acelorași elemente de înregistrare pe alte platforme informatice, sporește riscul ca aceste date sa fie utilizate și de alte persoane decât Destinatarul astfel că, recomandarea FAN Delivery Express este de a fi utilizate exclusiv pentru  aceasta PI.

Destinatarul se obligă la rândul său să nu divulge datele de conectare sau detalii despre acestea și nici să permită accesul unor persoane terțe, în caz contrar FAN Delivery Express este exonerat  de răspundere în cazul în care se efectuează operațiuni în cadrul  PI care permit modificarea datelor  de identificare sau elemente care generează erori în prestarea serviciului.

FAN Delivery Express răspunde în fața Destinatarilor pentru eventualele defecțiuni tehnice în funcționarea PI și este dator să remedieze sesizările sau reclamațiile venite din partea Destinatarilor în legătură cu acest aspect. 

 

         Pierderea, dispariția, sustragerea  sau utilizarea frauduloasă a cardului de credit/debit al Destinatarului

În cazul în care Destinatarii suspectează sau au dovezi cu privire la pierderea, dispariția, sustragerea sau  utilizarea frauduloasă a cardului de credit asociat cu profilul configurat pe PI a FAN Delivery Express vor înștiința de îndată aceste aspecte, garantarea identității Destinatarilor neputând fi asigurată de FAN Delivery Express.

Comunicarea unui incident de natura celor enumerate sau de altă natură care are un impact asupra serviciului de livrare, permite FAN Delivery Express să întreprindă cu operativitate măsuri de înlăturare/limitare a efectelor unei acțiuni ilicite, să colaboreze cu autoritățile competente sesizate de către Destinatar și să sprijine orice acțiuni de natură să identifice autorii intruziunii.

Necomunicarea în timp util exonerează de răspundere FAN Delivery Express în ce privește consecințele modificării profilului configurat pe PI sau a prejudiciilor cauzate de acțiuni ilicite.

 

         Exercitarea drepturilor

 

În ceea ce privește drepturile Destinatarului față de FAN Delivery Express, acesta va putea exercita:

-dreptul de a  formula o reclamație în legătură cu un serviciu neconform ce va fi soluționată în termen rezonabil, fără a depăși termenul de răspuns dacă acesta este prevăzut de lege;

-dreptul de a adresa întrebări cu privire la aspectele ce țin de funcționarea PI sau de procedura de livrare;

-drepturile prevăzute de legislația în vigoare privind protecția de date cu caracter personal așa cum sunt menționate în secțiunea  „Protecția datelor cu caracter personal”;

 

 

         Furnizarea datelor privind produsele, preluarea comenzilor și livrarea produselor către Destinatari


                Părțile cocontractante garantează că produsele care vor fi introduse în PI și care vor face obiectul unei livrări rapide nu vor fi incompatibile cu acest tip de livrare și nici nu vor afecta specificul PI. În interiorul platformei vor fi afișate date privind produsele cum ar fi: numele, caracteristicile relevante, una sau mai multe imagini exemplificative, prețul cu TVA inclus, orarul de funcționare a centrelor sale de desfacere cu amănuntul. Aceste date vor fi transmise de către comerciant care va prelua de la destinatari, prin intermediul PI toate datele necesare prelucrării comenzii și livrării produselor către destinatar și le va transmite către subcontractor, acesta urmând a prelua produsele de la comerciant și a efectua livrarea către destinatari. Condițiile de comandă și livrare a produselor vor fi afișate pe platforma informatică.

 

 

         Comanda. Dreptul Destinatarului la anularea sau refuzul comenzii 

 

Destinatarul poate efectua comenzi prin intermediul PI, prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda prin selectarea opțiunii ”Finalizare comandă”. Odată adăugat în coșul de cumpărături, produsul este disponibil pentru achiziție în limita stocului disponibil în magazinele Furnizorului/Comerciantului. Adăugarea produsului în coșul de cumpărături și nefinalizarea comenzii atrage neînregistrarea acesteia și implicit nerezervarea automată a produsului.

Destinatarului îi este cunoscut faptul că, odată ce Furnizorul/Comerciantul acceptă oferta și încep raporturile comerciale cu acesta, procesarea comenzii este începută, iar Furnizorul/Comerciantul înțelege să înceapă executarea obligațiilor sale contractuale. Prin urmare, Destinatarul nu are posibilitatea de a se retrage din serviciul solicitat și este nevoit să achite prețul produselor și/sau o taxă de anulare, în cazul în care nu are deschisă operațiunea de retur. De asemenea, transportul comenzii se va achita de către Destinatar, chiar dacă nu refuză comanda, și în cazul în care Subcontractorul a preluat deja comanda de la Furnizor/Comerciant. În situația în care costul transportului este diminuat datorită unei reduceri acordate, taxa de anulare va fi transportul neredus (19,99 RON).

Suma de bani aferentă costului suportat de către Destinatar cu ocazia anulării poate să varieze în funcție de stadiul în care se află comanda în curs de procesare și poate să includă prețul produselor, taxa de anulare sau chiar ambele cumulate. 

În cazul produselor neperisabile, Destinatarul poate solicita anularea comenzii și în condițiile în care Subcontractorul a achiziționat deja produsele, acesta putându-le returna în urma solicitării de anulare. Totodată, Destinatarul poate să fie nevoit să achite, în această situație, prețul complet al produselor, costurile de livrare, dar și costurile serviciului de returnare. Subcontractorul care a putut returna produsele va rambursa valoarea acestora Destinatarului, care va achita costul serviciului de returnare. În toate situațiile returnarea produselor este supusă politicilor comerciale ale Furnizorului/Comerciantului.  

Produsele perisabile nu vor putea fi returnate, urmând ca FAN Delivery Express să poată încasa prețul produselor achiziționate de Subcontractor, precum și costul livrării aferent serviciului neîndeplinit. 

În anumite situații de excepție care constau , cu titlu exemplificativ, nu limitativ, în blocarea traficului, fenomene meteorologice  extreme sau proteste care nu pot fi prevăzute și împiedică efectuarea livrării în intervalul rezonabil de timp, sau alte tipuri de situații susceptibile a avea același efect cu cele anterior-menționate. În aceste circumstanțe speciale, nelivrarea la timp a comenzii nu va echivala cu neîndeplinirea obligațiilor asumate de către Subcontractorul care asigură livrarea. 

FAN Delivery Express pune la dispoziția Destinatarilor, prin intermediul PI, formulare-tip pe care aceștia le pot accesa și completa în cadrul procedurilor de retur și anulare.  

 

 

         Despăgubiri

 

Prin utilizarea PI, Destinatarul își exprimă acordul de a despăgubi sau a exonera de răspundere FAN Delivery Express în legătură cu oricare încălcare pe care Destinatarul o săvârșește acestui contract.

 De asemenea, Destinatarul are obligația de a despăgubi FAN Delivery Express și pentru situațiile în care Destinatarul transmite orice element de conținut, incluzând toate cererile, acțiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile suportate de FAN Delivery Express în orice fel.

 

 

          Actualizări și modificări ale Platformei

 

FAN Delivery Express își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile de utilizare în mod unilateral, fără notificare prealabilă și în orice moment, însă numai dacă circumstanțele și dinamica prestării serviciilor de curierat impun acestea. De asemenea, societatea poate actualiza, modifica sau șterge informațiile prezentate în P.I. proprie, fără a putea fi considerată răspunzătoare în acest sens. Destinatarii înțeleg să citească prezentul document cu atenție în momentul în care accesează serviciile FAN Delivery Express prin intermediul platformei. Astfel, acceptarea de către Destinatar a acestor Termeni și condiții este o procedură necesară și esențială pentru ca aceștia să poată utiliza corect și în cunoștință de cauză conținutul pus la dispoziție de P.I. FAN Delivery Express.

 

 

          Protecția datelor cu caracter personal

 

FAN Delivery Express, cât și colaboratorii săi, declară că au luat la cunoștință și respectă legislația europeană și română privind protecția datelor cu caracter personal în desfășurarea activităților economice care le privesc pe fiecare în parte.

Furnizorul/Comerciantul recunoaște că a luat la cunoștință faptul că datele personale aparținând utilizatorilor PI a FAN Delivery Express care pot fi prelucrate pe durata Contractului intră exclusiv în responsabilitatea FAN Delivery Express și aceasta din urmă asigură Destinatarul că Furnizorul/Comerciantul nu o să aibă acces în niciun moment la datele personale decât cu consimțământul Destinatarului.

Mai mult decât atât, FAN Delivery Express garantează Destinatarului că în situația excepțională în care Furnizorul/Comerciantul va putea să aibă acces la date cu caracter personal aparținând utilizatorilor FAN Delivery Express care utilizează PI pentru solicitarea produselor Furnizorul/Comerciantul, acesta va utiliza respectivele date pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Furnizorul/Comerciantul și în orice caz în conformitate cu instrucțiunile emise de FAN Delivery Express privind utilizarea PI și prelucrarea datelor în numele acestuia.

Furnizorul/Comerciantul este răspunzător, atât pe parcursul, cât și după încetarea relației contractuale cu FAN Delivery Express, pentru orice încălcări care pot surveni în cazul în care utilizează date în vederea vătămării drepturilor și intereselor Destinatarului.

Furnizorul/Comerciantul garantează FAN Delivery Express și Destinatarului cu privire la faptul că implementează măsuri de protecție corespunzătoare și că se angajează să respecte legislația care îi este aplicabilă în calitate de operator de date și să distrugă datele atunci când scopul acestora a fost îndeplinit și în orice caz odată cu încetarea relației cu FAN Delivery Express.

 

 

          Proprietatea intelectuală

 

FAN Delivery Express deține drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor mărcilor înregistrate sub sigla FAN Delivery Express afișate de P.I. și platformele adiacente acesteia. Drepturile de proprietate intelectuală și cele derivate din imaginile, textul, design-ul, grafica și orice alt tip de conținut marcă înregistrată din cadrul P.I. sunt proprietatea FAN Delivery Express sau aparțin Furnizorilor/Comercianților cu care acesta contractează, iar terții nu vor avea sub nicio formă dreptul de exploatare al acestora prin distribuire, publicare sau întrebuințare în orice altă formă fără acordul expres FAN Delivery Express sau al partenerilor săi contractuali sus-numiți și numai în interesul economic al acestora. În cadrul P.I. FAN Delivery Express ar putea exista și mărci înregistrate aparținând Furnizorilor/Comercianților cu care FAN Delivery Express derulează raporturi comerciale și care provin din surse publice. Acestea nu reprezintă drepturile de proprietate intelectuală FAN Delivery Express menționate mai sus.

Accesul Destinatarilor la P.I. FAN Delivery Express nu implică și autorizarea acestora în sensul dispunerii de conținutul tip marcă înregistrată aferent acesteia. Utilizarea de către Destinatari a P.I. se face în cadrul trasat de Termenii și condițiile de utilizare, fără a li se permite modificarea în orice fel a conținutului P.I. Reproducerea, publicarea, utilizarea sau exploatarea în orice manieră a acestuia în scopuri cu caracter public sau comercial sunt în mod expres prohibite în lipsa unei autorizări în acest sens din partea FAN Delivery Express sau, în cazul în care respectivele drepturi sunt deținute de către partenerii săi comerciali, din partea Furnizorului/Comerciantului în cauză.

 

          Nulitatea

 

În cazul în care oricare dintre clauzele esențiale/principale ale prezentului Contract va fi declarată de o instanță de judecată competentă ca fiind invalidă, inaplicabilă, ilegală din orice motiv, aceasta va atrage nulitatea întregului Contract.

În cazul în care oricare dintre clauzele secundare ale acestui Contract va fi declarată de o instanță competentă ca fiind invalidă, inaplicabilă sau ilegală din orice motiv, respectiva clauză (termen/condiție) va fi înlăturată, iar restul clauzelor (termenilor/condițiilor) vor rămâne în vigoare și vor produce efecte fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauza în cauză va fi înlocuită cu o alta adecvată/conformă în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității produce efecte juridice.

 

 

          Dispute și neînțelegeri

 

Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau neînțelegeri dintre părți se vor încerca a fi soluționate pe cale amiabilă, la înțelegerea părților, iar în cazul în care acest lucru nu va fi posibil aceste litigii vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul social al FAN Delivery Express.

 

          Date privind contactul

 

În situația unor sesizări, acestea pot fi comunicate  la adresa  de e-mail office@fandelivery.ro unde vor fi analizate cu maxima operativitate fără a depăși vreun termen legal dacă legea prevede.